kopia3.jpg

KONFERENCJA GOSPODARCZA PIS

 

            31.01.2011 odbyła się w Warszawie organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość Konferencja gospodarczo-społeczna pod hasłem "O Gospodarce, o Polsce, o Nas".   Była to pierwsza konferencja rozpoczynająca cykl spotkań poświęconych postulatom programowym PiS w sferze gospodarki oraz finansów publicznych.

     W ramach konferencji zaprezentowano film dokumentalny o stanie budżetu państwa i jego zmianach jak również propozycje programowe PiS dotyczące systemu emerytalnego, skarbu państwa oraz rozwoju infrastruktury.

     Podczas konferencji zaprezentowano wypowiedź  prof. Zyty Gilowskiej dotyczącą stanu budżetu państwa oraz finansów publicznych z 10-12-2010.  Pani Profesor przedstawiła  zaprezentowała w nim 5-krotny wzrost deficytu finansów publicznych w latach 2008-2010 oraz zanalizowała również wzrost długu publicznego o 60 % w okresie 2008-2010.

    Analizując kuriozalne wręcz błędy popełnione przez obecny rząd w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej i kolejowej w tym o przeniesieniu w ostatnich dniach 4,8 mld zł na inwestycje drogowe. Środki te przeniesiono bowiem z projektów kolejowych. W zakresie rozwoju infrastruktury  zaproponowano kontynuację  przyjętego przez rząd PiS w 2007 roku Programu Budowy dróg Krajowych i Autostrad wykorzystując zawarte w nim nowoczesne narzędzia m. in. drogowe spółki specjalnego przeznaczenia. Wskazano też na konieczność utworzenia docelowo Krajowej Agencji Drogowej jako instytucji odpowiedzialnej za aktywne zarządzanie środkami przeznaczonymi na utrzymanie, eksploatację oraz rozbudowę sieci dróg.

    W celu zatrzymania krachu na kolei zaproponowano zwiększenie finansowania powołanego przez rząd PiS Funduszu Kolejowego poprzez podwyższenie odpisu z akcyzy przekazywanego na rzecz tego Funduszu.  Wskazano również proponowane kierunki rozwoju w oparciu o wymieniony Fundusz. Po pierwsze zwiększenie środków na infrastrukturę, tabor, informatyzację oraz nowoczesne technologie zarządzania. Po drugie należy wprowadzić narodowy program modernizacji dworców obejmujący obiekty o znaczeniu państwowym (około 100) a pozostałe dworce (około 700) skomunalizować. Po trzecie należy sprywatyzować spółki kolejowe poprzez giełdę bez utraty kontroli publicznej nad nimi. Po czwarte wprowadzenie regulacji chroniących rynek wewnętrzny dopuszczonych przez przepisy unijne w tym przede wszystkim tzw. prawa wyłącznego.

     W ramach analizy majątku państwowego  wykazano błędne decyzje dotyczące zbycia udziałów przez obecny rząd akcji wybranych spółek Skarbu Państwa  oraz straty jakie z tego tytułu wynikają dla budżetu. Omówiono też szczegółowo sytuację finansową Grupy Lotos wykazując całkowitą bezzasadność jej sprzedaży i straty jakie  z tego tytułu może ponieść w przyszłości Polska Gospodarka.

    PiS postuluje zatem utrzymanie lub jeżeli to możliwe zwiększenie udziału Skarbu Państwa w kluczowych spółkach o dużej rentowności oraz o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej (energetyka, paliwa, banki  i. t. p. ).

     W zakresie systemu emerytalnego przedstawiono założenia projektu ustawy emerytalnej zakładający możliwość wyboru przez obywateli pomiędzy ZUS i OFE. Sytuacja bowiem ludzi będących blisko okresu emerytalnego jak i rozpoczynających pracę jest diametralnie różna.  Założenia tego projektu zakładają również dobrowolność w określeniu  wysokości odprowadzanej do OFE składki oraz możliwość zmiany decyzji co dwa lata.  Projekt ten zabezpiecza również obywateli przed wykorzystywaniem przez instytucje rządowe wykorzystywania systemu emerytalnego na potrzeby rozwiązywania problemów finansowych państwa.  Zaprezentowano też sondaż przeprowadzony przez Instytut Homo Homini na zlecenie PiS, w którym 75 % badanych opowiada się za dobrowolnością wyboru sposobu gromadzenia środków na przyszłe emerytury.

 

     Konferencję zakończyło wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego omawiające kierunki programowe PiS w prezentowanych wcześniej tematach wraz z ich uzasadnieniem. Zawierało ono również analizę rozwiązań stosowanych w wybranych krajach Unii Europejskiej jak i skutków ich wprowadzenia na gospodarki tych państw zarówno przed jak i w trakcie  aktualnego kryzysu finansowego.  Jarosław Kaczyński podkreślił potrzebę wprowadzenia do bieżącej działalności gospodarczej patriotyzmu gospodarczego pozwalającego na ograniczenie wpływu obcego kapitału na Polską gospodarkę.

     Przedstawił też tradycje i polskie dokonania w sferze rozwoju gospodarki do których zaliczyć można dokonania Stanisława Staszica , galicyjskiej kasy oszczędności czy dokonania okresu międzywojennego w zakresie rozwoju polskiej gospodarki.   Podkreślił  on również konieczność promowania wyrobów wysokiej jakości  oraz możliwości ich eksportu  korzystając w tym zakresie z rozwiązań wprowadzonych w Niemczech m. in. Niemiecki instytut jakości towarów.  Ważnym elementem przemówienia było też zaprezentowanie propozycji gromadzenia i wykorzystania państwowego funduszu inwestycyjnego jako elementu stymulującego wybrane sektory polskiej gospodarki.

 

Mariusz Ludwig